Obowiązek informacyjny – dotyczy klientów i użytkowników zarejestrowanych w sklepie.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest FORMATIQ Sp. z o.o. 

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rejestracji w sklepie oraz realizacji zamówienia – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uczestniczące w realizacji zamówienia

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres maksymalnie 6 lat od dnia zakończenia wykonania umowy

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji zamówienia

Obowiązek informacyjny – dotyczy osób, które wyraziły zgodę na przesyłanie informacji handlowych.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest FORMATIQ Sp. z o.o. 

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu marketingu produktów i usług własnych – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w ramach prawnie usprawiedliwionego interesu administratora jakim jest marketing bezpośredni

3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa

4) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą w oparciu o uzasadniony interes realizowanych przez administratora aż do momentu wniesienia sprzeciwu

4) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania

5) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

6) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować brakiem możliwości przesłania informacji marketingowej

Obowiązek informacyjny – UWAGA: Wysłanie maila, którego Państwo otrzymali nie wymaga uzyskania od Państwa zgody a tym samym nie stanowi naruszenia przepisów prawa.

  1. Na gruncie RODO, zgodnie z motywem (47) „Podstawą prawną przetwarzania mogą być prawnie uzasadnione interesy administratora (..) . Za działanie wykonywane w prawnie uzasadnionym interesie można uznać przetwarzanie danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego”. Oznacza to, że podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych nie jest zgoda osoby, której dane dotyczą
  2. Na gruncie Ustawy o Świadczeniu Usług Elektronicznych – korespondencja elektroniczna nie wymaga uzyskania zgody na przesłanie informacji handlowej drogą elektroniczną, ponieważ od 21 stycznia 2013 r. zmianie uległa treść art. 10 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (UŚUDE), który obecnie stanowi, „Art. 10. 1. Zakazane jest przesyłanie niezamówionej informacji handlowej skierowanej do oznaczonego odbiorcy będącego osobą fizyczną za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej.” Zgodnie zatem ze znowelizowanym brzmieniem art. 10 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną – dozwolone jest przesyłanie niezamówionej informacji handlowej na firmowy adres poczty elektronicznej przedsiębiorstwa. Zgodnie z wyrokiem NSA z dnia 28 listopada 2002 r. (II SA 3389/2001) – jeżeli przedsiębiorca objął zakresem danych indywidualnych dotyczących firmy swoje dane osobowe, w sytuacji gdy dane te pokrywają się, nie może on jako osoba fizyczna domagać się ochrony swoich danych osobowych, które są wykorzystywane nie jako dane osobowe, lecz jako dane firmy. Stanowisko to zostało potwierdzone w wyroku WSA w Warszawie z dnia 16 listopada 2011 r. (II SA/Wa 1009/2011).
  3. Na gruncie Prawa Telekomunikacyjnego i zapisów Art. 172 – nie jest wymagane wyrażenie zgody przez abonenta lub użytkownika końcowego dla celów marketingu bezpośredniego z użyciem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych w sytuacji, gdy nie używa automatycznych systemów wywołujących, co w aktualnym kontekście ma miejsce.

Klauzula informacyjna wymagana wyłącznie w przypadku, gdy Państwa email stanowi daną osobową

  1. Informujemy, że Państwa Administratorem jest FORMATIQ Sp. z o.o., 
  2. Zakres Państwa danych przetwarzanych, to email
  3. Państwa dane pozyskano z Bazy HBI, Polskie firmy, Biznesfinder, Bisnode oraz z dostępnych stron www w celu komunikacji z Państwem związanej z inicjatywami naszej kancelarii.
  4. Dane przechowywane będą do momentu wniesienia przez Państwa sprzeciwu.
  5. Ponadto mają Państwo prawo do dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  6. Odbiorcą Państwa danych są podmioty uprawnione na mocy przepisów prawa oraz biuro rachunkowe.